Phiên 637188: Chúc mừng bigsto**** thắng 19,600 sao    reap**** thắng 9,800 sao    

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

   Click để Báo lỗi game

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
637189 35        
637188 66        
637187 88        
637186 44        
637185 65        
637184 50        
637183 66        
637182 02        
637181 84        
637180 13        
637179 20        
637178 05        
637177 76        
637176 08        
637175 76        
637174 18        
637173 37        
637172 67        
637171 26        
637170 22        

X