Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
538423 73        
538422 76        
538421 04        
538420 79        
538419 35        
538418 22        
538417 22        
538416 78        
538415 61        
538414 35        
538413 59        
538412 14        
538411 74        
538410 96        
538409 23        
538408 26        
538407 24        
538406 67        
538405 51        
538404 78        

X